ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 548/2018 ΑΔΣ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Ως προαπαιτούμενο της επερχόμενης διαδικασίας για βελτίωση θέσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κατ’ εφαρμογή της 548/2018 Α.Δ.Σ. προκύπτει μετακίνηση των Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη
όπως διαφαίνεται από τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Πληροφορίες – Ενημερώσεις μέχρι τη Δευτέρα, 04-04-2022
Γραφείο Αδειοδοτήσεων τηλ. 2551350152 και 215

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ