ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΙΣΥΜΗΣ

Α/Α συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ :  189560

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών :  21-6-2022 και ώρα 10.00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης :  28-6-2022 και ώρα   10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός :  240.000,00Ευρώ με ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Αναζήτηση διαγωνισμών δημοσίων έργων ” της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α: 189560)