ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05-01-22 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης ορίζεται η 01:00.μμ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :280.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΑΥ ΣΑΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΕΕΣ