ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05-01-22 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης ορίζεται η 01:00.μμ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :280.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ