ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο, ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( JCB) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Υποβολή αιτήσεων από 24-5-2023 έως 2-6-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ.

Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 64132 Αλεξανδρούπολη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΣΟΧ)