Επαναληπτική Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ Δ.Δ. Νέας Χηλής Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16-02-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ