ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 371.996,28 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00μμ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 11η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00πμ.

22PROC011645379 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

espd-request-v2 (6)