ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΗΤΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ «ΕΟΤ» ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς την κατάργηση του άρθρου 15.1.5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Ταχ. Δ.νση : Λ.Μάκρης –Παραπλεύρως του Δημοτικού Κάμπινγκ.

 

Oρθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς την κατάργηση του άρθρου 15.1.5.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΖ 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ