ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΙΚΤΗΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε οδούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με  Eκτιμώμενη αξία 1.612.903,23

ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/07/2023 .και ώρα .12.00μμ[1]
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των  (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά –Οικονομική προσφορά » την  20/07/2023 .και ώρα.09.00πμ

[1]        Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.

9Τ14ΩΨΟ-7Κ3 ΠΕΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23PROC012827899 ΜΕ ΛΟΓΟΤ

espd-request-v2

ΑΝΑΛ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ