ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022»

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 199347

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15-05-2023 ώρα 11:00 π.μ

Προϋπολογισμός : 153 000,00 € με Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ” της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α: 199347)