ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης »

Ποσό με ΦΠΑ  280.996,40 €

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών      27-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  30-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

Διευκρίνηση Νο 1

Διευκρίνηση Νο 2