ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023 ΚΑΙ 2024 » με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 280.655,40€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

  • καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών είναι η 05.06.2023 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 12.00μμ

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής[1]Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την
  • 08.06.2023 και ώρα 09. 00πμ

23PROC012574433 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ

espd-request-v2 (10)

Ψ2ΨΕΩΨΟ-5ΜΧ 23PROC01257469 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Απάντηση σε ερώτημα

Διευκρίνηση