ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για «Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου, ψυχρού ασφαλτοµίγµατος & σκυροδέματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     289.967,80 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:                                          117.285,40    ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:407.253,20 € ΜΕ ΦΠΑ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21.04.2022 και ώρα : 12.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:           29.04.2022 και ώρα : 09.00πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ