ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  317.690,48€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την  6η/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή  9η/12/2022 και ώρα 9:00πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)