ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφοράς ορίζεται η 30η ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ