ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Ποσό με ΦΠΑ 52.941,80 ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 07/04/2022 και ώρα 12.00 πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

EEES

Διευκρίνηση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ