ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 Εκτιμώμενη αξία: 139.900,00  € πλέον Φ.Π.Α

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18.03.2024 και ώρα 12.00μμ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 22.03.2024 και ώρα 09.00πμ

 

ΔΙΑΚΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 2024 ΓΙΑ ΨΗΦ_ ΥΠΓ_

espd-request-v2 (20)