ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ποσό με ΦΠΑ    94.778,16

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   6-6-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  10-6-2022  και ώρα 9.00 π.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ