Διακήρυξη Τοποθέτησης ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας Φάρου

Προϋπολογισμός : 74.000,00 €  με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (300.ΣΑΤΑ-3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)

Λήξη υποβολής προσφορών : 23-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  27-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΕΣΗΔΗΣ  ( www.promitheus.gov.gr)     Α.Α Συστήματος 200639

 

ΜΕ ΑΔΑΜ file (9) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ