Διακήρυξη Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025

Συνολικού προϋπολογισμού 578.839,81 €  με Φ.Π.Α.

 Καταληκτική Ημ. νια υποβολής προσφορών : 07/03/2023 12: 00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :14/03/2023 9:00 π.μ.

 Α/Α συστήματος ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 184709

23PROC012150726 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ 2023 &2024&2025

ΕΕΕΣ (pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 64Ε2ΩΨΟ-Ξ5Δ