Διακήρυξη Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού της Singular Logic

  • Προϋπολογισμός μελέτη της υπηρεσίας: 44.759,04 με το ΦΠ¨Α
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  έως την  11η  Ιανουαρίου 2024  και ώρα 15.00μμ
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών :  την 17η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09.00πμ

 

23PROC013961831 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULAR

espd-request-v2 (16)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ