Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συνοπτικός  διαγωνισμός  µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»,

Η εκτιμωμένη αξία της σύβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.387,10, Φ.Π.Α. : 11.612,90).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος όροφος, Αλεξανδρούπολη) την 13.05.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ.ΣΒΑΚ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ