Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση: ¨Μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΣΜΟΣ:  146.016,25€  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές

Περίληψη Διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΤΕΥΔ