Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2021

-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 256.928,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  : 15.06.2021 και ώρα 15.00μμ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21.06.2021 και ώρα 10.00πμ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η  22Α ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00ΠΜ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ