Διακήρυξη για τη Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3341/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030838.  

Βασικός στόχος του Έργου: Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες σε 25 ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι καταρτιζόμενοι θα είναι απόφοιτοι ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά στη γνωριμία των καταρτιζομένων με το ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μία ΜΜΕ, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο δραστηριότητας, τον τόπο εγκατάστασης, το ύψος της αρχικής επένδυσης κ. ά. Με το πρόγραμμα αυτό θα τους δοθεί επίσης η δυνατότητα να γνωρίσουν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ καθώς και τις πολιτικές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ΜΜΕ του τουριστικού τομέα. 

Χρηματοδότηση : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων, δημοσιότητας, συμβουλευτικής, πιστοποίησης και  κατάρτισης (εφεξής το Έργο) για 42.800,00 € . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 

Κριτήριο κατακύρωσης: H  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής.               

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών :Παρασκευή, 28/05/2021 και ώρα 13.00 π.μ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Πέμπτη , 24/06/2021 και ώρα 13:00π.μ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/06/2021, ημέρα Παρασκευή .και ώρα 10:00π.μ                

Δικαίωμα Συμμετοχής:  

Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ δ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων προσφοράς.  

Το σχετικό τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο της ΤΙΕΔΑ ΑΕ:’’ www.tieda.gr’’, στο Δήμο : www.alexpolis.gr & στο πρόγραμμα Διαύγεια &  ΚΗΜΔΗΣ. 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας  στο τηλέφωνο 25510-88340&e.mail : tourismaxd@hotmail.com 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ