Διακήρυξη για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξανδρούπολης” με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 127.751,17 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΗΝ : 12Η ΝΟΕΜΒΡΗ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00μμ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 18η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ESPD

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ