Διακήρυξη για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2024 – 2025 και 7μηνο δικαίωμα προαίρεσης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προϋπολογισμού : 433.575,35 (άνευ Φ.Π.Α.) Συνολικής Αξίας: 537.633,43€ με ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24/05/2024 και ώρα 12:00μ.μ..
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 30η Μαϊου 2024  και ώρα 09.00π.μ..