Διακήρυξη για την Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνολικού προϋπολογισμού 94.284,95 €  με Φ.Π.Α.

Kαταληκτική ημερομηνία των προσφορών την 21 Απριλίου / 2023 και
ώρα 12.00 μ.μ και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την   27 Απριλίου και ώρα 9.00 π.μ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη διακήρυξη με συστημικό αριθμό 188906

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 10952 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 10953 98Ι4ΩΨΟ-ΘΟ8