Διακήρυξη για Σύμβαση «Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός 92.423,00 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

(114.604,52 Ευρώ με Φ.Π.Α.)

Καταληκτική Ημ.νια υποβολής προσφορών : 01/06/2022 12: 00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :03/06/2022 9:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)