Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN

Ποσό με ΦΠΑ  69.998,00 ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   02-9-2022 και ώρα 12.01 μ.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-9-2022  και ώρα 9.00 π.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ