Διακήρυξη για Προμήθεια και Τοποθέτηση Επτά (7) Μεταλλικών Στεγάστρων στο Δημοτικό Camping Αλεξανδρούπολης

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την : « Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) μεταλλικών στεγάστρων διαστάσεων 19,50 (Π) Χ 29,88 (Μ) Χ 3,66 (Υ)  από κλειστές διατομές – κοιλοδοκούς – ορθογωνικής μορφής, πλήρως γαλβανισμένες εν θερμώ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641.  για τις ανάγκες του Δημοτικού Camping », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες τριάντα χιλιάδες και είκοσι (230.020,00€) με το Φ.Π.Α. 24%. 

            Κριτήριο κατακύρωσης: της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [1] τιμής. 

           Ημερομηνία αποστολής της παρούσης περίληψης στον τοπικό τύπο:  11.01.2022 

                Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 12.01.2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. 

                Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών στο πρόγραμμα ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 04/02/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ  

                Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ  

                Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

                Δικαίωμα Συμμετοχής: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα β) κράτος – μέλος της ένωσης γ) κράτος μέλος του Ευρωπαικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ ) δ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.  

 Εγγυήσεις: α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ  (3.710,00 €)  

                Το σχετικό τεύχος της υπ. Αριθμ. 10/2022  Διακήρυξης  έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο της ΤΙΕΔΑ ΑΕ:’’ www.tieda.gr’’ & στο Δήμο : www.alexpolis.gr  στο πρόγραμμα Διαύγεια στο ΚΗΜΔΗΣ&ΕΣΗΔΗΣ στο: (e.procurement.gov.gr

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά 9:00-13:00 από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας  στο τηλέφωνο 25510-88340. Αρμόδιος Υπάλληλος: Τερζή Σοφία  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ