Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίων έως 31-12-2027 εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας