Διακήρυξη για Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας απορριμματοφόρων κάδων

ΑΞΙΑ :  249.587,20€ με το ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης 49.748,80€  με το ΦΠΑ
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2025 ..και ώρα .12.00μμ
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 15η Μαϊου 2024  και ώρα 09.00πμ

24PROC014514771 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ 2024 11358_1

espd-request-v2 (22)