Διακήρυξη για ”Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς”, Υποέργο 2 : ”Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς”

Προϋπολογισμός : 115.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : Φιλόδημος ΙΙ και Ίδιοι Πόροι

Λήξη Υποβολής Προσφορών : 26-05-2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης 11:00 πμ

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης : 30-05-2023 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης  11:00 πμ

ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : ΑΑ Συστήματος 199220