Διακήρυξη ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού , άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης –τμήμα Α της 22/2021 μελέτης – και ναυαγοσωστικής κάλυψης του κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών –τμήμα Β της 22/2021 μελέτης- με τη διαδικασία του άρθρου 6 παραγ 10 του Ν.4412/2016.

Προϋπολογισμός μελέτης τμημάτων Α+ Β =545.250,07 ευρώ με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 06.07.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ

 

ESPD-REAQUEST-V2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ