Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία :Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών Singular

Ποσό με ΦΠΑ  44.838,40  ευρώ 

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   29-12-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  5-1-2023  και ώρα 9.00 π.μ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών Singular» με συστημικό αριθμό 178943 στο ΕΣΗΔΗΣ  θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς