Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός : 113.379,40 € με ΦΠΑ 24%

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   18η / Οκτωβρίου  /  2022 και ώρα 12.00 μ.μ 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  24η  Οκτωβρίου και ώρα   9.00 π.μ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)