Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμός : 113.379,40 € με ΦΠΑ 24%

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η   18η / Οκτωβρίου  /  2022 και ώρα 12.00 μ.μ 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  24η  Οκτωβρίου και ώρα   9.00 π.μ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.