Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής»

Ποσό με ΦΠΑ   21.204,00

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   27-6-2023 και ώρα 12.00 μμ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  3-7-2023  και ώρα 10.00 π.μ

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC012832849

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ5ΓΟΩΨΟ-7ΧΒ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ5ΓΟΩΨΟ-7ΧΒ