Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής»

Ποσό με ΦΠΑ  113.379,40

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   29-12-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  9-1-2023  και ώρα 9.00 π.μ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ ΠΡΩΤ 40511-2-22 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΕΕΕΣ (pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 40490

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για υποβολή πρoσφοράς SERVER