ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

  • Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών στο πρόγραμμα ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 27/11/2023, και ώρα 10:00π.μ
  • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/11/2023, και ώρα 10:00 π.μ