ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Υπηρεσίες σχολείου εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.388,46 ευρώ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 10:00 π.μ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ