ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα»

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020  με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.3340/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5031786 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία 40 (σαράντα) εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες / τουρίστες της πόλης της Αλεξανδρούπολης 

Χρηματοδότηση : 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων, δημοσιότητας, συμβουλευτικής, πιστοποίησης και  κατάρτισης (εφεξής το Έργο) για 50.000,00 € 

 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής.    

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 12/03/2021 και ώρα 10.00 π.μ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Δευτέρα, 05/04/2021 και ώρα 10:00π.μ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.         .  

Το σχετικό τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο της ΤΙΕΔΑ ΑΕ:’’ www.tieda.gr’’, στο Δήμο : www.alexpolis.gr & στο πρόγραμμα Διαύγεια &  ΚΗΜΔΗΣ . 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας  στο τηλέφωνο 25510-88340.  

 

ΤΙΕΔΑ_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΣΒΑΑ