Απόφαση Δημάρχου με θέμα Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: Ψ7ΙΡΩΨΟ-ΘΩΘ)