ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Απόφαση Δημάρχου για μεταφορά ημερομηνίας προσφορών

 

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 196176

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17-03-2023 ώρα 11:00 π.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης: 20-03-2023 ώρα 11:00 π.μ

Προϋπολογισμός : 149.722,50 € με Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ” της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α: 196176)