ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SINGULAR

Προϋπολογισμού μελέτης 44.441,60 € με ΦΠΑ 24%, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 08/04/2022 και ώρα 12.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

EEES