ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 2-3-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΤΩΝ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ