ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 7/5/2021

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ