ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25-2-2021

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 51.664,60  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤ-ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ