ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ή  C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),       ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ),   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JGB)

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JGB)

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΔ 102

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΩΔ 102

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ( ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ)

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ( ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ)

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ- ΧΕΙΡΑΜΑΞΞΑ- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 103, 104, 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΚΩΔ 101