«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως  18- 6-2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00 π.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  881.412,10  € ( χωρίς  ΦΠΑ)

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :    181255/2021